İstiklal Yolunun Parlayan Yıldızı

Duyurular

  • 10/12/2021
  • | Paylaş :

SEYDİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

SEYDİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

 

1.SINAVIN AMAÇ VE KAPSAMI

1.1) Müdürlüğümüz ihtiyaç duyduğu Mühendislik branşında; Müteşebbis Heyetinin 14.10.2021 tarih ve 4 sayılı kararı ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı sözleşmeli 1 (Bir) adet Elektrik Mühendisi veya Elektrik Elektronik Mühendisi istihdam edilecektir.

 

1.2) Giriş Sınavı; sözlü / mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü sınavda; Adayların mesleki, genel kültür, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, özel idare çalışmaları hakkındaki bilgileri göz önünde bulundurulacaktır.

1.3) İstenilen şartlara haiz olup, başvurusu kabul edilen ve onaylanan bütün adaylar mülakat/sözlü sınavına çağırılacaktır. Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlatılması veya başlatılmaması idarenin yetkisindedir. Sınav tarihi ve sınava çağırılacak adayların listesi Seydiler Organize Sanayi Bölgesinin WEB sayfasından (http://seydilerosb.org.tr/) duyurulacaktır.

1.4) Adaylardan başvuru işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Bunlar göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun'unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

  1. SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:

2.1) Mühendislik Fakültelerinin Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmak

2.2) Erkek adayların askerliği ile ilişiği bulunmamak

2.3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak

2.4) Son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

2.5) Müracaat tarihi itibariyle son 1 yıl Kastamonu’da ikamet ediyor olmak, bunu Nüfus Müdürlüğünden alacağı yazıyla belgelendirmek

2.6) Tercihen Yüksek Gerilim-Orta Gerilim (YG-OG) işlerinde çalışmak üzere iş deneyimi bulunması

2.7) Sürücü belgesine sahip olmak ( En az B sınıfı)

2.8) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

  1. BAŞVURU ŞEKLİ:

3.1) Adayların 20/12/2021 –30/12/2021 tarihleri mesai saatleri içerisinde Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden veya ilan metninden temin edecekleri iş talep formu, diploma fotokopisi, son altı ay içinde çekilmiş olan iki adet fotoğraf, yerleşim yeri belgesi(Son 1 yıldır Kastamonu'da ikamet ettiğini gösterir), nüfus cüzdan fotokopisi (T.C. Vatandaşlık No'su olan), kısa özgeçmişini anlatan belge ile birlikte Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (Postada yaşanabilecek gecikme halinde başvuru evrakı değerlendirmeye alınmayacak olup bu durumdan Organize Sanayi Bölgesi sorumlu olmayacaktır.)

3.2) İş Talep Formunu eksik dolduran ya da eksik belge ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

  1. SÖZLÜ SINAV:

4.1) Sözlü/mülakat sınavı 05,06,07 Ocak 2022 tarihlerinde Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4.2) Sınav sonuçları, mülakat tarihi bitiminden itibaren 10 iş günü içinde açıklanacaktır. Sözlü sınav sonucu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ilan panosunda ve http://seydilerosb.org.tr internet adresinden ilan edilecektir. Bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  1. SINAV SONUNDA BAŞARILI OLACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1- Cumhuriyet Başsavcılığı adli-sicil belgesi

2- Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu

3- Mezun olduğu diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti                 

4- Erkek adaylar için askerlik yaptığına dair belge aslı veya onaylı sureti

5- Nüfus Kayıt Örneği

6- 2 Adet yeni çekilmiş fotoğraf

7- Yerleşim yeri belgesi

İlanen duyurulur.

 

 

 

 

 

Ek: İş Başvuru Formu (2 Sayfa) (Başvuru formu için tıklayınız)


Resimler Yüklenmemiş