İstiklal Yolunun Parlayan Yıldızı

GSM Ruhsatı Hakkında

GSM Ruhsatı Hakkında

 

SEYDİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

(Gayrisıhhi Müessese Açma ve Çalışma Ruhsatı Müracaatında İstenilen Evraklar)

Başvuru Formu (Örnek – 2)

 

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Şahıs İse)

 

Ticaret Sicil Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi

 

Sanayi Sicil Belgesi veya 7033 sayılı kanun ile değiştirilen 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 2 inci maddesi uyarınca; yeni kurulacak sanayi işletmelerinin , işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan önce sanayi siciline kayıt için uygun olup olmadıklarına dair Bilim , Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden yazı alınması gereklidir.

 

Vergi Levhası

 

Onaylı İmza Sirküleri

 

Vekâletname (Var İse)

 

Mülkiyet Belgeleri (Tapu, Yapı Kullanma İzin Belgesi)

 

Kapasite Raporu

 

ÇED Kararı (Muaf İse Muafiyet Yazısı)

 

Çevre İzni, Geçici Faaliyet Belgesi Veya Çevre İzni Muafiyet Yazısı

 

Sorumlu Müdür Sözleşmesi (1. Sınıflar için zorunlu)

 

Ustalık belgesi (yada en az ön lisans diploması)(kendi veya en az bir çalışanı)

 

Karayolu Trafik Güvenliği Gerektiren İşyeri İse Gerekli İzin

 

Sağlık Koruma Bandının İşaretlendiği Vaziyet Planı

 

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmet Yeri Sözleşmesi

 

İtfaiye Raporu

 

Engellilerin İşyerine Giriş ve Çıkışları İçin Gereken Kolaylaştırıcı Tedbirlerin Alınmış Olması

 

Faaliyet Belgesi

 

* (Ek fıkra: 29/6/2010 – 2010/671 K.) Fabrika, şantiye, nakliye filosu ve benzeri işletmelerin ticari amaç dışında kendi faaliyetlerinin gerekli kıldığı yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması veya kendi araçlarına yakıt ikmali yapılması amacıyla kullanılan düzenekler, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelik ekindeki depolama hacimleri esas alınarak gayrisıhhî müessese olarak ruhsatlandırılır.

** Yukarıda belirtilen evraklar tamamlandıktan sonra ruhsat başvurusu dikkate alınacaktır.

…/…/20…

 

TESLİM EDEN                                                        TESLİM ALAN

                   ADI-SOYADI/İMZA                                                  ADI-SOYADI/İMZA

Dökümanlar

Gayrisıhhi Müessese Açma ve Çalışma Ruhsatı Müracaatında İstenilen Evraklar